Gizlilik Politikası & Kişisel Verilerin Korunması

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler, Mersinde Ne Yapılır tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, https://mersindeneyapilir.com/ adlı internet sitesinde (Site) Mersinde Ne Yapılır’ın herhangi bir hizmet sağladığı tüm internet ve sosyal platformlarda, sizlere daha iyi sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

https://mersindeneyapilir.com/ ‘a giriş yaparak https://mersindeneyapilir.com/ hizmetlerini kullanmanın koşullarından biri olarak bazı bilgileriniz Mersinde Ne Yapılır tarafından alınmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Aşağıda, tüm internet platformlarında kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde işlendiği ve saklandığı belirtilmiştir. Mersinde Ne Yapılır gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumakta ve verilerinize ilişkin tüm süreçlerde bu metni benimsemektedir.

Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Site’yi ve mobil uygulamalarını kullanmaya devam eden her kişi, yasal sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, kendisinin paylaştığı veya Mersinde Ne Yapılır platformlarını kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya Mersinde Ne Yapılır’ın ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına ve Mersinde Ne Yapılır hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

Site, kişisel bilgilerin korunmasının önemini bilmekte ve bunların gizliliğine saygı duymaktadır.

Veri Sahibi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 uyarınca tam olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına yazılı olarak muvafakat ettiğini beyan eder.

Kişisel Veriler

Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerin tümüdür. Mersinde Ne Yapılır ile site veya herhangi bir platform üzerinden veya başka bir yolla paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.

Mersinde Ne Yapılır’a verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir. Mersinde Ne Yapılır, verdiğiniz bu bilgiler ile varsa sağladığınız içerikleri dilediği sürece, bilgiler ve içerikler tarafınızca silinse dahi, gerek yasal gereklilikler gerekse meşru menfaatleri için saklayabilir.

KULLANICILARIN HAKLARI

Veri Sahibi, Site’ye başvurarak kendisiyle ilgili; 

  •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Başa dön tuşu